Nuestros centros de vuelo
Instructores
Consejos
Teoria de vuelo
Despegue
Acción freos
Rota/Rumbo/Deriva
Tráfico aproximación
Tráfico final
Aterraxe
Toma de contacto
Cursos

Acción freos

As maniobras básicas realízanse accionando os frenos simétricamente, para decelerar, ou asimétricamente, para xirar.
- Freos ó 100%: Mínima velocidade horizontal. Máxima tasa de caída. Mante-la freada supón entrar en pérdida por falta de sustentación. Utilízase exclusivamente na freada de aterrizaje.
- Freos ó 50%: Mínima tasa de caída. Emprégase en ascendencias e en voo de máxima fineza con vento de cola.
Freos ó 30%: Como posición intermedia. Aproxímase á posición de máxima fineza con vento en calma.
- Freos ó 0%: Utilízase para obte-la máxima velocidade horizontal por exemplo con vento forte de cara e previamente á frenada final de aterrizaje, para compensa-lo posible efecto de gradente de vento.
- Voo recto e nivelado: Unha vez no ar manteremos, inicialmente, una traxectoria recta que nos separe suficientemente da ladeira cos freos dun 10 ó 30%.
- Viraxes: Para viraxes normais accionaremo-lo mando do lado hacia o que desexamos cambia-lo rumbo á vez que liberamo-la tensión do mando oposto, levantándoo. Podemos axudar moito cargardo o noso peso sobor do lado adonde queremos virar. Para nivelar basta con ceder progresivamente a tensión sobre o freo da viraxe ó mesmo tempo que tensamos o oposto . Canto máis forte sexa a viraxe, máis suave e coordinada debe se-la nivelación. Deste modo evitaremos balanceos innecesarios. O xirar a forza centrífuga xenera un alabeo incrementando a tasa de caída tanto máis e canto menor é o radio de xiro.

Pero recorda, ERROR GRAVE: Parece tan doado que nos invita a ser autodidactas, nunca o intentes sen pasar por unha escola.
. Ó acciona-los dous freos á vez simétricamente aumenta a resistencia ó avance e a á disminue a súa velocidade horizontal sen varia-lo rumbo Si se tensa un freo máis ca outro, a resistencia ó avance é diferente en ámboslos dous marxinais da á. O lado frenado a disminue a súa velocidade tendendo a xirar no sentido do extremo que se frea.

Contáctanos