Nuestros centros de vuelo
Instructores
Consejos
Teoria de vuelo
Despegue
Acción freos
Rota/Rumbo/Deriva
Tráfico aproximación
Tráfico final
Aterraxe
Toma de contacto
Cursos

Rumbo/Rota/Deriva

Rumbo e a dirección, respecto do norde, hacia a que camiña o noso parapente.
Ruta é la proxección da nosa traxectoria sobre a superficie.
Rumbo e ruta só coinciden cando o vento a nivel do voo é nulo ou coincide coa dirección da ruta. En caso contrario, o máis habitual, o vento lateral desplazará o parapente da súa ruta teórica un certo ángulo que se denomina deriva.Para apreciar se realmente existe deriva, é preciso toma-lo chan como referencia, fixándonos en cómo se desplaza baixo os nosos pés.

Para mante- la ruta prevista no plan de voo temos que aproa-lo parapente ó viento cun ángulo igual ó da deriva. De este modo correximo-la deriva.
Contáctanos