Nuestros centros de vuelo
Instructores
Consejos
Teoria de vuelo
Despegue
Acción freos
Rota/Rumbo/Deriva
Tráfico aproximación
Tráfico final
Aterraxe
Toma de contacto
Cursos

Tráfico final

Temos que comprobar, en primeiro lugar, a dirección do vento, esto sempre coa suficiente altitude para dirixirse á zona prevista de aterraxe. Unha vez comprobada a dirección do vento, debemos virar hasta situarnos en contra do mesmo. Esta maniobra debe facerse con altura suficiente sobre o chan e tendo en conta o punto previsto de contacto, en función da senda de planeo.

Sempre que o vento sexa froxo ou nulo na zona de aterraxe hay que sospeitar que o gradente pode ser importante polo tanto seguiremo-la siguiente secuencia:

* Dende os 20 m. aprox. hasta os derradeiros 5 m. levantaremo-los brazos para incrementa-la velocidade.

* Aproximadamente ós 5 ó 6 metros volveremos a posición de freos ó 30%, o parapente cambiará a unha senda de planeo máis horizontal.

* A un metro faremos unha freada intensa ó 100%.
Contáctanos